Zrównoważony rozwój

 

Misja

EYE (European Youth Event) to wydarzenie w którym co dwa lata uczestniczą tysiące młodych ludzi z Unii Europejskiej i świata, odbywające się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, oraz online. Celem EYE jest stworzenie przestrzeni dla młodych Europejczykom by mogli dzielić się i debatować nad swoimi pomysłami na przyszłość Europy.

 

Wartości EYE

Centralne wartości EYE to demokracja, integracja oraz współtworzenie, a także zaangażowanie w danie młodym ludziom prawo do wyrażenia swojego zdania.

 

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Upewnić się, że wydarzenie jest integracyjne i dostępne dla wszystkich

 • Zapewnić dostęp do wszystkich aktywności
 • Zwiększyć udział młodych ludzi pochodzących ze środowisk, które są niedostatecznie reprezentowane
 • Stworzyć bezpieczne środowisko dla wszystkich uczestników
 • Zapewnić lepszy dostęp do narzędzi komunikacyjnych

Zaplanować wszystkie aspekty wydarzenia w sposób ekologiczny

 • Zmniejszyć ilość odpadów
 • Zapewnić poprawne zarządzanie odpadami
 • Mierzyć i redukować ślad węglowy wydarzenia
 • Edukować uczestników wydarzenia o śladzie węglowym

Zaangażować młodych ludzi i służyć jako przykład do naśladowania

 • Zaangażować młodzież w tematykę ekologii i społeczeństwa obywatelskiego
 • Podkreślać dobre praktyki i promować je
 • Komunikować osiągnięcia w tej dziedzinie
 • Optymizować ten proces

Parlament Europejski jest aktywnie zaangażowany w osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju, w związku z czym, dla naszego wydarzenia, oprócz istniejącego już Schematu Audytu Zarządzania Środowiskowego (EMAS) zdecydowaliśmy się uzyskać certyfikację systemu certyfikacji środowiskowej ISO 20121.

Standard ISO 20121 wyznacza wytyczne wspierające osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, stanowiących priorytet dla EYE. Wytyczne te zakładają ciągłe doskonalenie i przestrzeganie wymogów prawnych, zdrowotnych, bezpieczeństwa oraz wszystkich innych, które mają zastosowanie dla tego wydarzenia.

Dyrektorat do Spraw Kampanii jest w pełni zaangażowany w zapewnienie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju EYE.

By to osiągnąć, Dział ds. Młodzieży otrzymał niezbędne środki i jest wspierany przez inne, adekwatne serwisy Parlamentu Europejskiego. Podczas tego procesu, Dział ds. Młodzieży zawsze kieruje się wartościami takimi jak: inkluzywność, uczciwość, odpowiedzialność oraz transparentność względem wszystkich interesariuszy.

The Directorate for Campaigns is fully committed to ensuring the implementation of the EYE Sustainable Development Policy. To achieve this, the Youth Outreach Unit has been allocated with the necessary resources and is supported by the other relevant services of the European Parliament. Throughout this process, the Youth Outreach Unit is always driven by inclusivity, integrity, accountability, and transparency towards all stakeholders. 

Polityka Zrównoważonego Rozwoju EYE EYE Sustainable Development Policy ISO 20121 event sustainability management – Attestation of conformity 2021-2023 (w języku angielskim) EYE2023 –confirmation of compliance with ISO 20121 EYE2023: SD Action Plan (w języku angielskim) Aktualizacja oddziaływania na środowisko Parlamentu w 2023 (Oświadczenie o ochronie środowiska) (w języku angielskim)