Kodeks postępowania

 

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2022

EYE2023 (Europejskie Spotkanie Młodzieży) opiera się na wartościach takich jak: szacunek, godność, równość, dostępność, integracja, wymiana międzykulturowa, wielojęzyczność i zrównoważony rozwój. Za pomocą niniejszego kodeksu postępowania Parlament Europejski zobowiązuje się do utrzymania kultury opartej na szacunku, godności i równości, aby zapewnić pełny dostęp i możliwość uczestnictwa, odzwierciedlając podstawowe prawo każdego do bycia wysłuchanym, oraz potwierdza swoją politykę braku tolerancji wobec wszelkiego rodzaju dyskryminacji lub zachowań stanowiących zagrożenie dla innych uczestników.

 

Cel kodeksu postępowania

Założeniem niniejszego Kodeksu Postępowania jest zapewnienie, aby każda osoba czuła się bezpiecznie, uwzględniona i szanowana podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży 2023 (EYE2023), zarówno na miejscu, jak i w Internecie. Kodeks przedstawia zbiór norm, zasad i obowiązków, które dotyczą każdej osoby obecnej na EYE2023.

Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie w sytuacjach formalnych, nieformalnych i w kontaktach indywidualnych. Sytuacja formalna to dowolna część programu wydarzenia. Sytuacja nieformalna obejmuje momenty towarzyszące programowi spotkań, w tym między innymi spotkania towarzyskie i komunikację online, zarówno na terenie EYE, jak i poza nim oraz na platformie internetowej.

Udział w EYE2023 oznacza formalną akceptację i przestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania.

 

Jak postępować zgodnie z kodeksem?

Traktuj innych z należytym szacunkiem

Szanuj innych, ich poglądy i opinie;

 • Bądź inkluzywna/y. Poniżające, dyskryminujące lub nękające zachowanie lub wypowiedzi nie będą tolerowane na EYE2023. Obejmuje to obraźliwe uwagi dotyczące między innymi:
  • wieku
  • tożsamości płciowej i płci
  • orientacji seksualnej
  • rasy, w tym koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego lub narodowego,
  • języka,
  • religii, przekonań, wyznania lub jego braku,
  • sprawności, niepełnosprawności lub upośledzenia,
  • wyglądu,
  • wykształcenia,
  • statusu społeczno-ekonomicznego,
  • przekonań politycznych,
  • przynależności do partii politycznej,
  • przynależności do organizacji,
 • Powstrzymaj się od komunikowania lub działania w sposób: promujący konkretną partię polityczną lub kandydatkę/a, nawołujący do przemocy wobec innych osób i/lub ich nękania, dostarczający treści pornograficznych lub linków do materiałów lub stron pornograficznych; promujący lub ułatwiający nielegalne działania; niezgodny z prawem, nienawistny lub celowo fałszywy lub wprowadzający w błąd. Dotyczy to zarówno sytuacji na żywo, jak i komunikacji w Internecie, w tym poprzez treści na koszulkach, torbach itp. lub w mediach społecznościowych.

W razie wątpliwości w kwestii kodeksu postepowania zastanów się:

 • Czy dane zachowanie osoby biorącej udział w wydarzeniu, wobec innych uczestników i uczestniczek/ gości, jest zgodne z zasadami szacunku?
 • Czy jest zgodne z wartościami EYE?
 • Czy jest zgodne z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania?
 • Czy będzie to dobrze świadczyć o tobie i o innych?

Nie bądź obojętna/y

 • Jeśli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy, porozmawiaj z nią/m i zapytaj, czy możesz jej/mu pomóc. Jeśli nie możesz pomóc, porozmawiaj z wolontariuszką/em lub pracownikiem ochrony.
 • Możesz również poinformować zaufaną osobę jeśli zauważysz, że ktoś zachowuje się niezgodnie z niniejszym Kodeksem Postepowania

 

 Osoba zaufana

Jeśli doświadczysz lub będziesz świadkiem jakiegokolwiek nieodpowiedniego zachowania, skontaktuj się z osobą zaufaną dostępną przez cały czas trwania imprezy, która pomoże Ci znaleźć pokojowe i oparte na szacunku rozwiązanie dla wszelkich zaistniałych sporów lub incydentów. Możesz skontaktować się z nią:

 • dzwoniąc na infolinię:
  • +32-22-834-244 (belgijski telefon stacjonarny) lub
  • +33-670-060-217 (francuski telefon komórkowy lub Whatsapp)
 • wysyłając email na adres: eye@ep.europa.eu
 • zgłaszając problem w jednym z punktów pomocy (helpdesk) zlokalizowanych na całym terenie wydarzenia, gdzie zostaniesz skontaktowany z zaufaną osobą
 • dane kontaktowe i więcej informacji na temat Zaufanej Osoby znajdziesz również w aplikacji EYE2023.

Osoba Zaufana to profesjonalny mediator. Jej zadaniem jest pomoc w przypadku konfliktu i w miarę możliwości wsparcie stron w celu wypracowania ich własnego rozwiązania. Osoba zaufana nie decyduje o wyniku, ale pomaga stronom zrozumieć i skupić się na ważnych kwestiach, które są potrzebne do osiągnięcia porozumienia. Osoba zaufania jest dostępna przez cały czas trwania wydarzenia i można się do niej zwrócić, anonimowo lub nie – w sprawie skargi lub domniemanego problemu dotyczącego jakiejkolwiek aktywności offline lub online. Osoba zaufana będzie działać zgodnie z zasadą poufności; chyba że procedura prawna wymaga współpracy (patrz Poufność procedury).

 

Procedury

W przypadku jakichkolwiek nieodpowiednich zachowań, rozumianych jako mobbing, poniżanie, molestowanie, werbalne lub niewerbalne zachowania dyskryminacyjne, organizatorzy mają prawo, w kolejności zależnej od stopnia powagi sytuacji, do:

 • Przypomnienia uczestnikom o ich obowiązku działania zgodnie z niniejszym kodeksem postępowania;
 • Zawieszenia zajęcia i/lub poproszenia sprawcy o opuszczenie zajęć na czas ich trwania;Skontaktowania się z osobą zaufaną (patrz wyżej);
 • W przypadku przemocy lub innych, potencjalnie nielegalnych zachowań zgodnie z prawem danego kraju, skontaktowania się z pracownikami ochrony i/lub policją.

W przypadku wystąpienia incydentów wszyscy uczestnicy – zarówno domniemani sprawcy, domniemane ofiary, jak i świadkowie – zobowiązują się do pełnej współpracy z organizatorami imprezy i pracownikami ochrony oraz pomocy w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia w następujący sposób:

 • stosować się do instrukcji wydawanych przez pracowników ochrony;
 • należycie i szczerze odpowiadać na pytania;
 • poprosić o obecność Osoby zaufanej EYE
 • przedstawić na żądanie swój dowód tożsamości
 • zgodzić się na sfotografowanie lub skopiowanie swojego dowodu tożsamości w celu sporządzenia pełnego sprawozdania z przebiegu zdarzenia.

Organizatorzy wydarzenia oraz pracownicy ochrony będą:

 • odnotowywać każdy incydent na piśmie, włączając wszystkie istotne i dostępne informacje;
 • zbierać jak najwięcej informacji: poprzez zebranie odpowiednich oświadczeń domniemanej ofiary (jeśli ofiara zechce takie oświadczenie złożyć), domniemanego sprawcy, wszelkich świadków, jak również służb ochrony, innych pracowników oraz Osoby zaufanej, która będzie zajmował się sytuacją, jako neutralna strona w sprawie;
 • natychmiastowo kontaktować się z policją w przypadku przemocy lub innego, potencjalnie nielegalnego zachowania, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju.

 

Poufność procedury

Osoba zaufana nie ujawnia tożsamości zainteresowanych stron bez ich uprzedniej zgody. Osoba zaufana szanuje wybory dokonane przez domniemane ofiary dotyczące dalszych działań w ramach procedury. Jeżeli wymaga tego procedura prawna lub ze względu na bezpieczeństwo danej osoby, dane osobowe wszystkich osób uczestniczących w zajściach mogą zostać udostępnione właściwym służbom Parlamentu lub policji.

 

Sankcje

Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez organizatorów imprezy i/lub służby ochrony Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji może podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia ryzyka i ochrony pozostałych uczestników oraz może zdecydować, czy nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu postępowania powinno zostać ukarane.

Proporcjonalnie do wagi zdarzenia, mogą być zastosowane następujące sankcje:

 • usunięcie z obiektu Parlamentu na resztę dnia
 • odebranie akredytacji na EYE2023
 • zawieszenie wypłaty wsparcia finansowego dla uczestników należących do grup które wystąpiły o takie wsparcie

W przypadku gdy pracownik Parlamentu Europejskiego lub innej instytucji UE zostanie uznany za domniemanego sprawcę, organizatorzy mają prawo w stosownych przypadkach przekazać sprawozdanie właściwym organom (np. AIPN/DG PERS w przypadku Parlamentu Europejskiego, DG HR/IDOC w przypadku Komisji Europejskiej).

Wyżej wymienione dyspozycje nie kolidują z prawem osoby pokrzywdzonej lub grupy pokrzywdzonej do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko sprawcy przy zastosowaniu przepisów obowiązujących.

Oprócz możliwości zastosowania przez Parlament Europejski sankcji w przypadku potencjalnego lub faktycznego naruszenia kodeksu postępowania, Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do zewnętrznej komunikacji w tej sprawie, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad ochrony danych.

Kodeks postępowania EYE (pdf)